POGO Tv Schedules

  Sat 30/May
 • 18:30 Super Bheem-Toota Khush Taara

  Film

 • 22:00 Mr. Bean: The Animated Series

  Children

 • 22:30 Mr. Bean: The Animated Series

  Children

 • 23:00 M.A.D.

  Children

  Sun 31/May
 • 01:00 FAQ

  Children

 • 01:30 M.A.D.

  Children

 • 02:00 M.A.D.

  Children

 • 02:30 M.A.D.

  Children

 • 03:00 M.A.D.

  Children

 • 03:30 FAQ

  Children

 • 04:00 FAQ

  Children

 • 04:30 FAQ

  Children

 • 09:30 Chhota Bheem - Singapura Ka Rahasya

  Film

 • 11:30 Chhota Bheem Aur Chhalchhaaya

  Film

 • 12:30 Chhota Bheem and The Crown of Valhalla

  Film

 • 14:30 Chhota Bheem: Journey To Petra

  Film

 • 18:30 Chhota Bheem Aur Krishna : Mayanagri

  Film

 • 22:00 Mr. Bean: The Animated Series

  Children

 • 22:30 Mr. Bean: The Animated Series

  Children

 • 23:00 M.A.D.

  Children

  Mon 01/Jun
 • 01:00 FAQ

  Children

 • 01:30 M.A.D.

  Children

 • 02:00 M.A.D.

  Children

 • 02:30 M.A.D.

  Children

 • 02:45 M.A.D.

  Children

 • 03:00 M.A.D.

  Children

 • 03:30 FAQ

  Children

 • 04:00 FAQ

  Children

 • 04:30 FAQ

  Children

 • 07:00 M.A.D. Make It Easy

  Children

 • 11:30 Chhota Bheem Aur Nawadir Ke Shehzaade

  Film

 • 18:30 Chhota Bheem Aur Kaalsura Ka Jaadui Jaal

  Film

 • 22:00 Mr. Bean: The Animated Series

  Children

 • 22:30 Mr. Bean: The Animated Series

  Children

 • 23:00 M.A.D.

  Children

  Tue 02/Jun
 • 01:00 FAQ

  Children

 • 01:30 M.A.D.

  Children

 • 02:00 M.A.D.

  Children

 • 02:30 M.A.D.

  Children

 • 03:00 M.A.D.

  Children

 • 03:30 FAQ

  Children

 • 04:00 FAQ

  Children

 • 04:30 FAQ

  Children

 • 11:30 Chhota Bheem And The Broken Amulet

  Children

 • 18:30 Chhota Bheem Movie-Master Of Shaolin

  Film

 • 22:00 Mr. Bean: The Animated Series

  Children

 • 22:30 Mr. Bean: The Animated Series

  Children

 • 23:00 M.A.D.

  Children

  Wed 03/Jun
 • 01:00 FAQ

  Children

 • 01:30 M.A.D.

  Children

 • 02:00 M.A.D.

  Children

 • 02:30 M.A.D.

  Children

 • 03:00 M.A.D.

  Children

 • 03:30 FAQ

  Children

 • 04:00 FAQ

  Children

 • 04:30 FAQ

  Children

 • 11:30 Chhota Bheem Ka Troll Se Takkar

  Children

 • 18:30 Chhota Bheem: Dinosaur World

  Film

 • 22:00 Mr. Bean: The Animated Series

  Children

 • 22:30 Mr. Bean: The Animated Series

  Children

 • 23:00 M.A.D.

  Children

  Thu 04/Jun
 • 01:00 FAQ

  Children

 • 01:30 M.A.D.

  Children

 • 02:00 M.A.D.

  Children

 • 03:00 M.A.D.

  Children

 • 03:30 FAQ

  Children

 • 04:00 FAQ

  Children

 • 04:30 FAQ

  Children

 • 18:30 Chhota Bheem aur Krishna II -Pataliputra

  Film

 • 22:00 Mr. Bean: The Animated Series

  Children

 • 22:30 Mr. Bean: The Animated Series

  Children

 • 23:00 M.A.D.

  Children