Damsathara TV Tv Schedules

  Tue 05/Dec
  Wed 06/Dec
  Thu 07/Dec
 • 04:45 TBA

  TV Show

 • 05:00 TBA

  TV Show

 • 06:00 Sthara Kamatahan Bawanawa

  TV Show

 • 06:30 Udasana Sambuddha Pujawa

  TV Show

 • 07:00 Diwipewatha Sarukarana Dahammaga

  TV Show

 • 07:30 Filler

  TV Show

 • 08:00 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 09:00 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 10:00 Siri Sadaham Dam Desuma

  TV Show

 • 11:00 Dahawala Buddha Pujawa

  TV Show

 • 11:30 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 12:30 Keti Darma Deshanaya

  TV Show

 • 13:00 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 14:00 Siri Sadaham Dam Desuma

  TV Show

 • 15:00 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 16:00 Ape Pansala

  TV Show

 • 16:30 Keti Darma Deshanaya

  TV Show

 • 17:00 Bodi Pujawa

  TV Show

 • 18:00 Bojjanga Piritha

  TV Show

 • 18:30 Rathnamali Gatha

  TV Show

 • 18:40 Sawasa Pujawa

  TV Show

 • 19:30 Filler

  TV Show

 • 20:00 Siri Sadaham Dam Desuma

  TV Show

 • 21:00 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 22:00 Buddanussathi Bawanawa

  TV Show

 • 23:00 Pirith Deshanaya

  TV Show

  Fri 08/Dec
 • 04:45 TBA

  TV Show

 • 05:00 TBA

  TV Show

 • 06:00 Sthara Kamatahan Bawanawa

  TV Show

 • 06:30 Udasana Sambuddha Pujawa

  TV Show

 • 07:00 Diwipewatha Sarukarana Dahammaga

  TV Show

 • 07:30 Filler

  TV Show

 • 08:00 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 09:00 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 10:00 Siri Sadaham Dam Desuma

  TV Show

 • 11:00 Dahawala Buddha Pujawa

  TV Show

 • 11:30 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 12:30 Keti Darma Deshanaya

  TV Show

 • 13:00 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 14:00 Siri Sadaham Dam Desuma

  TV Show

 • 15:00 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 16:00 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 17:00 Bodi Pujawa

  TV Show

 • 18:00 Bojjanga Piritha

  TV Show

 • 18:30 Rathnamali Gatha

  TV Show

 • 18:40 Sawasa Pujawa

  TV Show

 • 19:30 Filler

  TV Show

 • 20:00 Siri Sadaham Dam Desuma

  TV Show

 • 21:00 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 22:00 Buddanussathi Bawanawa

  TV Show

 • 23:00 Pirith Deshanaya

  TV Show

  Sat 09/Dec
  Sun 10/Dec
 • 04:45 TBA

  TV Show

 • 05:00 TBA

  TV Show

 • 06:00 Sthara Kamatahan Bawanawa

  TV Show

 • 06:30 Udasana Sambuddha Pujawa

  TV Show

 • 07:00 Diwipewatha Sarukarana Dahammaga

  TV Show

 • 07:30 Filler

  TV Show

 • 08:00 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 09:00 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 10:00 Siri Sadaham Dam Desuma

  TV Show

 • 11:00 Dahawala Buddha Pujawa

  TV Show

 • 11:30 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 12:30 Yathiwara Wandana

  TV Show

 • 13:00 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 14:00 Siri Sadaham Dam Desuma

  TV Show

 • 15:00 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 16:00 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 17:00 Bodi Pujawa

  TV Show

 • 18:00 Bojjanga Piritha

  TV Show

 • 18:30 Rathnamali Gatha

  TV Show

 • 18:40 Sawasa Pujawa

  TV Show

 • 19:30 Filler

  TV Show

 • 20:00 Siri Sadaham Dam Desuma

  TV Show

 • 21:00 Darma Deshanaya

  TV Show

 • 22:00 Buddanussathi Bawanawa

  TV Show

 • 23:00 Pirith Deshanaya

  TV Show