Colors Tv Schedules

  Sat 30/May
 • 15:00 Mahabharat

  TV Show

 • 16:00 Mahabharat

  TV Show

 • 19:00 Jagte Raho

  TV Show

 • 20:00 Dance Deewane 2

  TV Show

 • 21:30 Jagte Raho

  TV Show

  Sun 31/May
 • 00:45 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 04:45 Shubharamabh

  TV Show

 • 06:30 Shrimad Bhagwat Mahapuran

  TV Show

 • 07:30 Jagte Raho

  TV Show

 • 08:30 Mahabharat

  TV Show

 • 09:30 Mahabharat

  TV Show

 • 12:40 Cinebuzz

  TV Show

 • 13:00 Jagte Raho

  TV Show

 • 14:00 Dard-E-Dil

  Music

 • 15:10 Mahabharat

  TV Show

 • 19:00 Jagte Raho

  TV Show

 • 20:00 Dance Deewane 2

  TV Show

 • 21:30 Jagte Raho

  TV Show

 • 22:20 Shubharamabh

  TV Show

  Mon 01/Jun
 • 05:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 06:30 Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 07:30 Namastey Breakfast

  TV Show

 • 08:30 Mahabharat

  TV Show

 • 09:30 Mahabharat

  TV Show

 • 10:30 The Great Indian Global Kitchen

  TV Show

 • 11:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 11:30 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 15:00 Mahabharat

  TV Show

 • 16:00 Mahabharat

  TV Show

 • 17:00 The Great Indian Global Kitchen

  TV Show

 • 17:30 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 18:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 22:15 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 22:40 Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 23:00 Shubharamabh

  TV Show

  Tue 02/Jun
 • 00:06 Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 01:30 Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 02:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 03:07 Shubharamabh

  TV Show

 • 03:30 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 04:00 Vidya

  TV Show

 • 05:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 07:30 Namastey Breakfast

  TV Show

 • 08:00 India Unlimited

  TV Show

 • 08:30 Mahabharat

  TV Show

 • 09:30 Mahabharat

  TV Show

 • 10:30 The Great Indian Global Kitchen

  TV Show

 • 11:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 11:30 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 15:00 Mahabharat

  TV Show

 • 16:00 Mahabharat

  TV Show

 • 17:00 The Great Indian Global Kitchen

  TV Show

 • 17:30 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 18:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 20:30 Bigg Boss

  TV Show

 • 22:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 23:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 23:30 Vidya

  TV Show

  Wed 03/Jun
 • 02:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 02:30 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 03:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 03:30 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 04:00 Vidya

  TV Show

 • 05:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 05:30 Choti Sarrdaarni

  TV Show

 • 07:30 Namastey Breakfast

  TV Show

 • 08:30 Mahabharat

  TV Show

 • 09:30 Mahabharat

  TV Show

 • 10:30 The Great Indian Global Kitchen

  TV Show

 • 11:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 11:30 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 14:00 Choti Sarrdaarni

  TV Show

 • 15:00 Mahabharat

  TV Show

 • 16:00 Mahabharat

  TV Show

 • 17:00 The Great Indian Global Kitchen

  TV Show

 • 17:30 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 18:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 20:30 Bigg Boss

  TV Show

 • 21:30 Choti Sarrdaarni

  TV Show

 • 22:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 23:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 23:30 Vidya

  TV Show

  Thu 04/Jun
 • 01:00 Choti Sarrdaarni

  TV Show

 • 02:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 02:30 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 03:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 03:30 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 04:00 Vidya

  TV Show

 • 05:30 Choti Sarrdaarni

  TV Show

 • 06:00 Barrister Babu

  TV Show

 • 06:30 Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 07:30 Namastey Breakfast

  TV Show

 • 08:00 India Unlimited

  TV Show

 • 08:30 Mahabharat

  TV Show

 • 09:30 Mahabharat

  TV Show

 • 10:30 The Great Indian Global Kitchen

  TV Show

 • 11:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 11:30 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 14:00 Choti Sarrdaarni

  TV Show

 • 14:30 Barrister Babu

  TV Show

 • 15:00 Mahabharat

  TV Show

 • 16:00 Mahabharat

  TV Show

 • 17:00 The Great Indian Global Kitchen

  TV Show

 • 17:30 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 18:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 20:30 Bigg Boss

  TV Show

 • 21:30 Choti Sarrdaarni

  TV Show

 • 22:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 22:30 Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 23:30 Vidya

  TV Show

 • 00:00 Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show